ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - UTAZÁSI SZERZŐDÉS

amely a Hóbarátok Közhasznú Sport Egyesület által szervezett 2022-2023 szezon téli sí utazásaira érvényes, és amely létrejött egyrészről a Hóbarátok Közhasznú Sport Egyesület, (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-02-0015196 cégjegyzékszámon; székhely: 1033 Budapest, Bogdáni út 24., adószám: 18522921-1-41, Tel.: +36 20 6690 145, a továbbiakban: „Hóbarátok SE”), mint utazásszervező, másrészről megrendelő(k), továbbiakban: „Utas” vagy „Utasok” között az alábbi feltételekkel:

Kedves Utasunk!

A jelen általános szerződési feltételek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:238-6.250. §-a, 6:254. §-a, a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos 213/1996. (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítják az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett jogviszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, illetve szerződéskötés előtt a fenti jogszabályokat, továbbá jelen ÁSZF- et alaposan tanulmányozza át! A 213/1996 (XII.23.) 

1. Az Hóbarátok SE minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: „Tájékoztató”) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket a Hóbarátok SE írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

2. A Tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint az Hóbarátok SE részéről átadott, e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik.

3. Az Utas kijelenti, hogy a Hóbarátok SE utazási szerződésében, Tájékoztatójában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy a Hóbarátok SE felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a Hóbarátok SE-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Hóbarátok SE nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.

4. Az utazási szerződés az Utasok és a Hóbarátok SE között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződésnek az Utas részéről történő elfogadásával; jogi személy esetében az utazás írásbeli megrendelésének írásbeli visszaigazolásával jön létre. Ha a jelentkezést a Hóbarátok SE helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Hóbarátok SE az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti.

Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj a Hóbarátok SE számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az Hóbarátok SE megtagadhatja, és ez esetben a Hóbarátok SE-t semmilyen felelősség nem terheli.

5. Az Hóbarátok SE a Tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban, haladéktalanul értesíteni, és amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 napon belül arra nem válaszol, a Hóbarátok SE jogosult az esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. A Hóbarátok SE e magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős.

6. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 50 %-a, azaz ötven százaléka. Ettől a Hóbarátok SE akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A teljes részvételi díj meg nem fizetett részének, azaz a hátralék megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon, külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe.

7. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Hóbarátok SE az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, és a férőhelyet más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles a Hóbarátok SE-nek a 12. pontban közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

8. A részvételi díj az utazási Tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (végtakarítás, üdülőhelyi díj… stb.) a Hóbarátok SE a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási Tájékoztatóban írásban közli. Az útlevél és vízum beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vám-, a deviza- és a közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas maga felel. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt.

9. Hóbarátok SE legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözetet a Hóbarátok SE visszatéríti.

10. Amennyiben a Hóbarátok SE-n kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.), azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, a Hóbarátok SE-t felelősség nem terheli. Ilyen esetekében a Hóbarátok SE olyan segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.11. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a Hóbarátok SE legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, amelyről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal, költségmentesen elállhat.

12. Hóbarátok SE a jelen szerződésben, vagy a Tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 15 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat. Legkisebb utaslétszám:

Autóbuszos utazások esetén: 35 fő

Egyéb utazások esetében: 20 fő.

13. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtt 30 napon belül az utazását írásbeli nyilatkozatával lemondja, és attól nem az utazási szerződés 10. pontjában foglaltak miatt áll el, a Hóbarátok SE az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti. Az Utasnak:

  • 30-21 napig a teljes részvételi díj 50%-át,
  • 20-11 napig a teljes részvételi díj 75%-át,
  • 10 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként megfizetnie!
  • 30 napon túli lemondás esetén a lemondás díjmentes. 

Külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük. A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a fakultatív programok és felárak díjai is hozzászámítandók.

14. Az Utas jogosult az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit 3. személyre átruházni. Az átruházás csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja és megfizeti az esetlegesen felmerülő többletköltségeket. Az engedményezés csak írásban, a Hóbarátok SE tudomásul vétele mellett lehetséges.

15. Hóbarátok SE az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosítható

16. a,. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel jegyzőkönyvet, stb.) az Utas köteles a Hóbarátok SE-t a részvételi jegyen, vagy az utazási Tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az Utas felelős. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. 

b, Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában, amelyek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből erednek, és amelyeket a Hóbarátok SE, illetve szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj összegének kétszerese. Ez a korlátozást kell alkalmazni a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj esetében is.

17. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.  Hóbarátok SE nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban megszakítja.

18. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19. Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az Utas késése esetén az Alpesi Clubot kártérítési kötelezettség nem terheli.

20. A baleset-, betegség-, poggyász-, útlemondási-biztosítás (BBP) díja a részvételi díjban NEM foglaltatik benne, erről Utas köteles maga gondoskodni.

21. Hóbarátok SE kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal-, ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor-, írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára a Hóbarátok SE-vel történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy a Tájékoztatóban ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat.

22. Hóbarátok SE kifejezetten rögzíti, hogy felelősséget csak az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében vállal. Minden egyéb, az Utas által az utazás ideje alatt akár a kiutazás, akár az utazás cél helyszínén igénybe vett szolgáltatásból származó kár megtérítésével kapcsolatosan – így különösen baleset, poggyászban, és felszerelésben keletkezett sérülés, avagy ezek megsemmisülése, illetve eltulajdonítása esetében – az Utas köteles a szolgáltatást nyújtó 3. személy felé fordulni, avagy a kár következményeit maga viselni. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

23. Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utas (ok) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik személy utas(ok) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast megillető jogok és az Utast terhelő kötelezettségek a harmadik személy utas(ok) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utas(oka)t érinthetik (pl. kötelező oltás). Az utazás megkezdését követően a harmadik személy utas(oka)t az Utasokat megillető jogok és kötelezettségek terhelik. Hóbarátok SE a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az utazási szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő/utas köteles a Hóbarátok SE-t írásban értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a megrendelőt/utast terheli a felelősség.

24. A Hóbarátok SE által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

25. Hóbarátok SE az általa szervezett utazások árajánlatait Euro-ban határozza meg, és a teljesítését is ebben kéri.

26. Alulírott Utas, a Hóbarátok SE [www.hobaratok.hu] elérhető adatkezelési tájékoztatóját elolvastam és annak alapján a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Hóbarátok SE (az én és gyermekem személyes és különleges adatait, valamint a táborozás, illetve utazás során rólam vagy gyermekemről készített fotókat és videofelvételeket a Hóbarátok SE-nek a táborokkal, illetve utazással kapcsolatos tevékenysége, illetve harmadik személyek számára történő bemutatása során, a tábor, illetve utazás során fellépő esetleges megbetegedés, baleset esetén a gyorsabb és hatékonyabb ellátás céljából, valamint marketing-kommunikációs (különösen e-mailben történő megkeresés), illetve szolgáltatásainak reklámozása céljából az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint felhasználja, így azokat különösen a Hóbarátok SE honlapján, közösségi oldalak profiloldalain, nyomtatott és elektronikus sajtóanyagokban megjelentesse.

27. Az Utas vállalja, hogy a Konzuli Szolgálat honlapján (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs) a célországra vonatkozó, továbbá a Hóbarátok SE-től kapott esetleges tájékoztatásnak megfelelő oltásokat (különösen COVID elleni védőoltást) felvéve, és az oltások beadását igazoló (vagy azokat esetlegesen helyettesítő) iratok birtokában utazik a célországba annak érdekében, hogy egy esetleges ellenőrzés során az oltási igazolásokat (vagy azokat esetlegesen helyettesítő) iratokat bemutathassa. Az Utas tudomásul veszi, hogy az oltások beadását igazoló (vagy azokat esetlegesen helyettesítő) iratok hiányában a célországba való belépést az illetékes hatóságok, a szállás átvételét pedig a szállásadó megtagadhatja, és ennek anyagi következményei kizárólagosan az Utast terhelik. Ez az eset az utazáson való meg nem jelenésnek minősül, és az Utas köteles a részvételi díj 100%-át megfizetni a Hóbarátok SE-nek. Utast terheli továbbá – szálláshely hiányában – a hazautazás haladéktalan megszervezése és kivitelezése is.

Hóbarátok Közhasznú Sport Egyesület